Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Jong stel is aan het wadlopen

De Agenda Netwerk Noordoost

De Agenda Netwerk Noordoost is het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Economisch Masterplan "Netwerk Noordoost - wonen en werken in netwerken". Met het Sociaal Economisch Masterplan en de Agenda Netwerk Noordoost heeft de regio een duidelijke visie gevormd waarin zij anticipeert op de toekomst en de koers uitzet op sociaal economisch gebied voor de komende periode. 

In 2011 is de visie uitgewerkt in concrete projecten. Die zijn gepresenteerd in de Agenda Netwerk Noordoost. Daarnaast is een dertiental ambitieprojecten benoemd. Ambities om samen verder uit te werken. De Agenda Netwerk Noordoost staat vast. In december 2011 hebben de besturen van de gemeenten en provincie en de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit genomen over het meerjarenprogramma tot 2015. Daarin staat wat wanneer wordt uitgevoerd en welk geld daarbij hoort. De gemeenten hebben geld gereserveerd voor hun meest belangrijke projecten.

Het merendeel van de projecten is in uitvoering. Denk hierbij aan Kollum Watersportdorp, de Dorps OntwikkelingsMaatschappijen voor het met subsidie opknappen van leegstaande panden in de dorpen Ee, Metslawier, Paesens Moddergat en Holwerd, Kansen in Kernen (het opwaarderen van dorpskernen waar minder verkeer doorkomt vanwege De Centrale As), de opgeknapte Voorstraat in Buitenpost, Sud Ie Dokkum etc. De kracht zit erin dat door samenwerking projecten gerealiseerd kunnen worden die zonder die samenwerking niet, of veel soberder, hadden kunnen plaatsvinden.

Alle partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Agenda. Ook het maatschappelijk veld heeft hierbij een belangrijke rol. Een deel van de projecten loopt al. Om sturing te kunnen geven aan de Agenda Netwerk Noordoost is een 'Streekhuis' ingericht.

Samenwerking geëvalueerd

Begin 2014 is de ANNO-samenwerking geëvalueerd door bureau Partners + Pröpper. Doel hiervan was om inzicht te krijgen in de manier waarop de huidige samenwerking verloopt en de resultaten ervan in beeld krijgen. En wat zijn de relevante succesvoorwaarden om de toekomstige samenwerking verder te versterken? Uit de evaluatie kwam naar voren dat de regio met de ANNO-samenwerking voorop loopt in de provincie Fryslân. De huidige samenwerking is vruchtbaar en er is geen aanleiding om de samenwerking tussentijds te beëindigen; sterker nog, het is belangrijk en waardevol om extra te investeren in samenwerken. Een andere belangrijke conclusie was dat de zes gemeenten en de provincie ieder goed voor de eigen interne organisatorische kaders moeten zorgen. Hierbij gaat het erom dat de partijen in de eigen organisatie zorgen voor formatie, mandaten en duidelijke informatie die randvoorwaardelijk is om samen te kunnen werken.