Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Bijeenkomst anticipeerregio's 25-04-2013

Donderdag 25 april 2013 vond in Zeist een eerste bijeenkomst plaats voor bestuurders van landelijke anticipeerregio’s in aanwezigheid van minister S.A. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een groot aantal bestuurders van 14 van de 16 anticipeerregio’s in Nederland, die gezamenlijk ca. 100 gemeenten vertegenwoordigen, was hier aanwezig. Minister Blok sprak zijn waardering uit voor dit initiatief en gaf aan jaarlijks met de anticipeerregio’s om tafel te willen. Hij wilde graag de dialoog met de anticipeerregio’s aan gaan om mogelijke knelpunten in landelijk beleid te bespreken en te kijken waar effectiever met beschikbare middelen kan worden omgegaan.

Dialoog en lobby naar politiek Den Haag

Tijdens korte pitches presenteerden vijf anticipeerregio’s hun opgave en aanpak voor demografische ontwikkelingen. De pitches werden  afgesloten met een boodschap voor de minister.  Namens de anticipeerregio’s heeft burgemeester M.C.M. Waanders van Dongeradeel de minster de vijf boodschappen op een ludieke manier aangeboden.

De bijeenkomst stond onder andere in het teken van kennismaking en kennisdeling. Daarnaast is afgesproken dat een kopgroep van regio’s nu aan de slag gaat met het formeren van een landelijk bestuurlijk platform met als doel (pro actief) de dialoog en lobby richting politiek Den Haag te realiseren. Het Ministerie van BZK heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen.

Kwaliteit van leven

Een aantal gebieden in Nederland heeft te maken met de gevolgen van demografische ontwikkelingen en soms zelfs krimp. De bevolkingsopbouw verandert en jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet-verkochte huizen.  Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt.

Netwerk Noordoost was samen met BZK initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. Doel is kwaliteit van leven te bewaken. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde

Krimp- en anticipeerregio’s

In Nederland zijn drie krimpregio’s benoemd: Eemsdelta/Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Daarnaast zijn er  16 zogenaamde anticipeerregio’s die door het Rijk zijn benoemd: Midden-Limburg, Noord-Limburg, Achterhoek, Oost-Drenthe, Twente, West-Brabant, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard, Kop van Noord-Holland, Krimpenerwaard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rijnstreek, Schouwen-Duivenland en Noordwest- en Noordoost Fryslân. Dit zijn gebieden waarin demografische ontwikkelingen, in de vorm van ontgroening, vergrijzing en een mogelijk afname van de bevolking  binnen afzienbare tijd verwacht worden. Het is nu tijd om daarop te anticiperen.

 

Burgemeester Waanders overhandigt minister Blok de boodschappen van de anticipeerregio's

Programma

Kaartje anticipeerregio's

Deelnemerslijst