Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Detailhandel in Noordoost Fryslân

Als vervolg op het verschijnen van het onderzoek ‘Detailhandel en leefbaarheid’ is er het idee ontstaan om te komen tot een gemeenschappelijk plan van aanpak voor de detailhandel in de regio Noordoost Fryslân.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan krimp- en anticipeerregio's kennissessies aangeboden over detailhandel. De ANNO-gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt. Er zijn twee sessies geweest met het bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP). Eén met ondernemersverenigingen en één ambtelijk voor EZ- en RO-medewerkers. Een vervolg hierop is deze bestuurlijke bijeenkomst om de discussie over samenwerking op regionaal niveau te voeren.

Detailhandel heeft sleutelrol voor leefbaarheid

Centrumgebieden zijn het visitekaartje en de imagodragers van stad en dorp. Door structurele wijzigingen in het consumentengedrag en de winkelmarkt staat de levendigheid en vitaliteit van centrumgebieden onder druk. Structurele leegstand en verpaupering liggen op de loer. In regio’s waar de bevolking vergrijst of zelfs afneemt, heeft de detailhandel het nog zwaarder en zijn derhalve de gevolgen nog groter.

Vitale winkelgebieden zijn sterk bepalend voor het woon- en leefklimaat voor inwoners en het vestigingsmilieu voor overige bedrijven. Detailhandel kan ook een sleutelpositie vervullen bij de aanpak van leefbaarheid in gebieden met een teruglopende bevolking. In een krimpende winkelmarkt met steeds meer leegstand, zijn ingrijpende keuzes noodzakelijk. Hier ligt een rol van de lokale overheid. De overheid kan ondernemers en de leefbaarheid stimuleren met goed doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Detailhandel en leefbaarheid - Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden', wat is uitgevoerd door DTNP in opdracht van het ministerie van BZK.

Druk bezochte bijeenkomst met ondernemers op 16 oktober 2013

Op 16 oktober jl. is er  een bijeenkomst geweest voor vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit Noordoost Fryslân. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst heeft Karel Trommelen van DTNP de belangrijkste conclusies gepresenteerd uit hun rapport. Daarna heeft er een discussie plaatsgevonden met en tussen de ondernemers. De ondernemers hebben in belangrijke mate geconcludeerd dat:

 • Winkelvoorzieningen mede bepalend zijn voor de leefbaarheid in kleine kernen;
 • Bevolkingskrimp in combinatie met een ander bestedingsgedrag (onder andere door internet, vergrijzing, schaalvergroting) gevolgen heeft voor de winkelstand;
 • Regionale afstemming van detailhandelsbeleid een optie is.

Kansen en bedreigingen voor detailhandel

Tijdens een bijeenkomst voor college-, raads- en statenleden op 27 januari 2014 bespreekt de heer Trommelen van DTNP de belangrijkste bedreigingen en kansen van de detailhandel. Hij geeft aan wat de rol van de overheid daarin kan zijn. Er wordt gediscussieerd over:

 • De veranderende winkelmarkt, wat betekent dit voor verschillende gemeenten en type centra?
 • Hoe te komen tot vitale winkelgebieden, welke kansen en strategie (samenwerking en afstemming?) voor de gemeenten Noordoost Fryslân?
 • Wat is de rol van gemeenten, regio en provincie bij samenwerking en afstemming van beleid en initiatieven, zoals:
  • Branchevervaging van o.a. bouwmarkten
  • Winkels buiten het centrum
  • Internetwinkels


Meer informatie:

 

Beschikbare informatie