Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

De Agenda voor Noordoost Fryslan 2016-2020

03 december 2015

De nieuwe Agenda Netwerk Noordoost II 2016-2020 en de bijlagen met opgaven en projecten zijn eind 2015 door de zes colleges, de gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. Op 31 december a.s. eindigde de eerste samenwerkingsperiode. De samenwerkende partners hebben uitgesproken dat deze samenwerking een vervolg krijgt in ANNO II.

De Agenda Netwerk Noordoost II bestaat uit 16 opgaven en een projectenlijst. Deze zijn tot stand gekomen met diverse partijen uit de regio en opgesteld door de ambtelijk trekkers uit de zes gemeenten, de provincie, Wetterskip Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, Friese Milieu Federatie en de Ondernemersfederatie ONOF. De eerste periode ANNO en de uitkomsten uit bijeenkomsten in deze periode, maar vooral ook de visie- en ambitieprojecten die met partners zijn uitgevoerd, vormen een belangrijke basis. In juni en september zijn de concepten gepresenteerd aan de raads- en Statenleden, de colleges, ondernemers en maatschappelijke partners tijdens verschillende bijeenkomsten. Dit heeft tot een aantal opmerkingen geleid die vervolgens zijn besproken en verwerkt.

 

Wat heeft de samenwerking opgeleverd?

De eerste periode ANNO heeft de regio veel opgeleverd. Een aantal projecten is reeds klaar, andere zijn op dit moment volop in uitvoering. Denk hierbij aan het stationsgebied Feanwâlden, stationsgebied Buitenpost incl. de  Voorstraat, Kansen in Kernen, Súd Ie, Kollum Watersportdorp, de DOM’s (DorpsOntwikkelingsMaatschappijen), Energie uit Hout, Regiomarketing, Mobiliteitscentrale, diverse duurzaamheidsprojecten, ondernemersnetwerken etc.

ANNO II meer opgavegestuurd

ANNO II is veel meer opgavegestuurd. ANNO I was de investeringsagenda van ruim 60 miljoen euro. Geld voor grote projecten is er in ANNO II (nog) niet. De betrokkenheid van regionale partners wordt steeds sterker en van de overheden wordt bij een aantal opgaven een meer faciliterende rol en flexibiliteit in ondersteuning gevraagd. Daardoor kan beter ingespeeld worden op actuele situaties en kansrijke initiatieven van vooral onze regionale partners. De Agenda II is dynamisch, rekening houdend met de actualiteit op dat moment. Projecten die bijdragen aan het realiseren van de regionale opgaven verdienen prioriteit. Eventueel beschikbare regionale middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de opgaven in de Agenda of voor de bovenlokale projecten die hieraan bijdragen.

Projecten

Diverse projecten in de regio helpen om de opgaven te realiseren. Projecten die in ANNO II staan, moeten voldoen aan een aantal criteria:

·         Ze moeten bijdragen aan de opgaven van ANNO II.
·         Daarnaast moeten het projecten zijn van bovenlokaal  belang
·         En ook moeten de benodigde middelen om het project te realiseren geregeld zijn. Hierbij gaat het niet alleen om financiële middelen maar ook om de noodzakelijke organisatiekracht die nodig is om het project te realiseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact op met team ANNO in het Streekhûs in Burgum, Florynwei 3C, 9251 MP Burgum, 0511 548 580, of op twitter: @NetwerkNO.