Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Better Wetter biedt kansen voor Noordoost Fryslân

‘Samen voortvarend aan de slag met nieuwe mogelijkheden en kennisontwikkeling voor het opvangen van water in het veenweidegebied met het programma Better Wetter’. Deze intentie werd in januari 2016 uitgesproken en ondertekend door Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Gerben Wiersma (wethouder Dantumadiel, namens de zes noordoost Friese gemeenten), Egbert Berenst (DB Wetterskip Fryslân), Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie), Attje Meekma (voorzitter Vereniging Noardlike Fryske Wâlden), Ton Stierhout (voorzitter College van Bestuur Nordwin College) en Wiepk Voskamp (Hogeschool Van Hall Larenstein, leading lector).

Dat deden zij in de woonkamer van agrarisch ondernemer Kinderman in het Bûtefjild bij Feanwâlden. Dit gebied is het decor voor allerlei onderzoeksprojecten van onder andere studenten, zoals onderzoek naar het maken van biolaminaat van lisdodden (stjonksigaren). Het is de bedoeling dat dit soort producten vervolgens door ondernemers in de markt wordt gezet, zodat er ook economische voordelen mee te behalen zijn.

Better Wetter: vernatting als kans

Better Wetter maakt deel uit van de ANNO II-opgave ‘Toekomstbestendig watersysteem’ uit de samenwerkingsagenda Noordoost Fryslân*. Een toekomstbestendig watersysteem vraagt om een visie waarin de regio zich bewust is van het feit dat we leven en werken in een waterrijke omgeving. Better Wetter is voor Noordoost Fryslân een belangrijk programma omdat de regio voor de (nabije) toekomst veel water-gerelateerde opgaven op zich af ziet komen. Die hebben onder meer te maken met de invulling van de verdere gebiedsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de gebiedsaanpak van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en hoe de waterproblematiek van veenweiden, berging en verdroging daarin een plaats moet krijgen. Ook de manier waarop de natuurpartners het waterbeheer van de toekomst gestalte willen geven om verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te bewaren is aan de orde. Het verbinden van innovatief landgebruik, natuur en water geeft de regio meer kwaliteit. Voor de regio is het ontwikkelen van nieuwe gewassen en (streek)producten binnen Better Wetter ook van groot belang om meer werkgelegenheid te genereren. De geïntegreerde aanpak van alle (en nieuwe) partners van Better Wetter leidt zo tot nieuwe kansen voor de inwoners van de regio.

Hoe nu verder?

De komende periode wordt gestart met het realiseren van het ‘Brûsplak Bûtefjild’ waar studenten kunnen werken aan projecten, het uitvoeren van de businesscase Lisdoddeteelt en het vermarkten van producten zoals veenmos. Daarnaast zijn veel studenten al betrokken bij projecten op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt gezocht naar structurele (Europese) financieringsmogelijkheden om alle ambities te kunnen realiseren.

Foto's: Binne Louw Katsma