Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Zorg

Het zorglandschap is ingrijpend aan het veranderen. In 2030 ziet de demografische samenstelling van onze inwoners er anders uit dan nu. Het is echter nodig dat we ons met het oog op 2030 nu buigen over de vraag wat we de komende vier jaar binnen de samenwerkingsagenda noordoost Fryslân (ANNO II) willen bewerkstelligen om op tijd klaar te zijn voor deze toekomst. Met de nadruk op samen. Elke gemeente, zorginstelling en zorgverzekeraar heeft eigen taken en prioriteiten. Waar we nu naar op zoek gaan is: wat moeten en willen we de komende vier jaar samen doen, op weg naar 2030?

 

Noordoost Fryslân heeft te maken met een ingrijpende demografische transitie. Het veranderen van de bevolkingssamenstelling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat deze verandering gepaard met vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met toenemende chronische aandoeningen. De combinatie van meer ouderen die ook nog eens ouder worden dan voorheen leidt tot een andere zorgvraag. Tegelijkertijd gaat dit samen met een daling van het (zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit en daarmee in kwaliteit. Hoewel nu het aantal huishoudens nog stijgt, zal ook deze op de langere termijn dalen. Het aantal alleenstaande huishoudens neemt echter sterk toe.

De ontgroening en vergrijzing van Noordoost Fryslân zal gevolgen hebben op diverse terreinen. Wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen komen in Noordoost Fryslân onder druk. De verandering in de bevolkingssamenstelling is een gegeven, er tegen vechten heeft geen zin. Beter is het om te anticiperen op de veranderingen en de verschillende vraagstukken op te pakken en passend te maken voor de regio.

De (mogelijke) gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling zijn:

  • het aantal ouderen stijgt, waardoor de zorgvraag groter en anders wordt;
  • veranderd draagvlak voor veel voorzieningen, zeker die gericht zijn op jongeren, waardoor deze –apart- niet meer rendabel zijn;
  • toenemende druk op de sociale netwerken waarin mensen participeren: de leefbaarheid van het dorp komt in geding;
  • onvoldoende diversiteit van woonvormen beschikbaar;
  • te weinig kwalitatief goed personeel in de zorg.

Wat betekenen deze gevolgen van de demografische veranderingen voor de zorg in de regio Noordoost Fryslân? Waar liggen de behoeften en met name de kansen voor de toekomst?

Gemeenschappelijke opgave

Voor de samenwerkingsperiode 2016-2020 wordt tijdens een werkconferentie op 12 mei 2016, op basis van een onderzoek van Partoer naar witte vlekken in het zorglandschap, met elkaar verkend wat onze gemeenschappelijke regionale Zorgopgave is. Een opgave voor de komende vier jaar. Daarbij ligt de focus op de toekomst en minder op de problemen van nu.

Inventarisatie Zorg 2030 van Partoer

Lezing Evelyn Finnema 'Mienskip als basis voor een vitaal Fryslân'