Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Stand van zaken Regiodeal fase 1

Januari 2018
Eén van de doelstellingen van de Regiodeal is om tot en met 2025 de werkgelegenheid in de regio op peil te houden en een economische groei te realiseren van €400 miljoen.
De Regiodeal is opgedeeld in drie thema's:
- Onderwijs & Arbeidsmarkt
- Innovatie & Ondernemerschap
- Doorontwikkeling van de regionale samenwerking
Onderstaand wordt de stand van zaken per thema uitgelicht.

Onderwijs & Arbeidsmarkt
1. In onderzoek is de implementatie van een ANNO breed traject ‘Van uitkering naar werk’. Dit is gericht op o.a. zijinstroom en schoolverlaters voor de technische beroepen in samenwerking met bedrijven uit het Innovatiecluster Bouw en UWV, gemeenten en onderwijs (ROC’s).
2. Er is een verkennende studie naar de opzet van arbeidsmarktpools, in samenwerking met ondernemers uit het Innovatiecluster Bouw en vanaf 2018 ook met het Innovatiecluster Metaal. Het opzetten van arbeidsmarktpools kan zorgen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
3. In het kader van ‘Een leven lang leren’ worden in 2018 kennissessies opgezet in samenwerking met de RUG, Hanzehogeschool en NHL-Stenden. Hierbij wordt door de onderwijsinstellingen ingespeeld op de wensen van bedrijven om hun werknemers bij- of om te scholen.

Innovatie & Ondernemerschap
1. Er zijn twee (parttime) kennismakelaars bij het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân aangesteld. Jeroen van Wijk is kennismakelaar van het Innovatiecluster Bouw en Wiebe van der Veen is kennismakelaar van het Innovatiecluster Metaal. In oktober 2017 is het Innovatiecluster Bouw opgestart, waarbij inmiddels negen bouw- en installatiebedrijven zijn aangemeld. Klik hier voor meer informatie over het Innovatiecluster Bouw. Het Innovatiecluster Metaal is in voorbereiding.
2. De realisatie van een Bouwcampus in Dokkum is in voorbereiding. Deze Bouwcampus komt open te staan voor de gehele bouw- en installatiebranche en heeft als doel met een aantal bedrijven duurzame, biobased constructietechnieken- en materialen te ontwikkelen. Hiervoor is een EFRO-aanvraag ingediend bij SNN.
3. Vanuit het Innovatiecluster Metaal zal begin 2018 een Quickscan worden uitgevoerd naar de behoefte aan een Shared Facility Center. Door krachten te bundelen en een gezamenlijke locatie voor één of meerdere gedeelde faciliteiten in te richten, is het mogelijk concurrerend te blijven en voorop te blijven lopen.
4. In het kader van het Lerend Ondernemersnetwerk worden de volgende projecten opgezet:
- Er wordt een LEAN Managementtraject voor midden- en grote bedrijven georganiseerd door het Kennis- en Innovatiehuis uit Buitenpost in samenwerking met Biddle BV uit Kootstertille. Met LEAN Management worden bedrijfsprocessen verbeterd door o.a. verspillingen te elimineren.
- Opzetten van BIM werkmethodiek (Building Information Modeling). Vrijdag 2 februari 2018 wordt een start gemaakt met de eerste workshop in het Cambuurstadion in Leeuwarden, waarbij wordt uitgelegd hoe BIM werkt, hoe ondernemers het kunnen toepassen en wat het kan opleveren. Klik hier voor meer informatie over de BIM kennissessie.

Doorontwikkeling van de regionale samenwerking
1. De drie kennisinstituten (Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, Kenniswerkplaats en Kennislab) gaan met de Gouden Driehoek één organisatie vormen.
2. In het voorjaar van 2018 wordt, na de verkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd voor Raden en Staten.
3. In juli is een startbijeenkomst gepland voor de lancering van de Versnellingsagenda (fase II van de Regiodeal). Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.


Foto: Binne Louw Katsma