Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen
Twee kanoërs op het water in Noordoost Fryslân

Convenant bedrijventerreinen Noordoost Fryslân

Samen met de provincie Fryslân hebben de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel als eerste regio in Nederland de uitdaging van regionale afspraken over bedrijventerreinen opgepakt. Gezamenlijk hebben zij hun handtekening gezet onder het Convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân.  

Noordoost Fryslân voorbeeld voor andere regio's

De Noordoost Friese gemeenten en de provincie Fryslân verlenen tot en met 2016 toestemming voor de planologische voorbereiding van 26 hectare aan bedrijfsgrond. Uit een onderzoek naar de regionale behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen (SER-ladder) blijkt dat de vraag naar beschikbare bedrijfskavels 75 hectare groter is dan het huidige aanbod. Er is ongeveer 45 hectare aan nieuwe bedrijfsterreinen nodig. Daarbij is ook gekeken naar de beschikbaarheid van kavels op de bestaande bedrijventerreinen en welke mogelijkheden er zijn om verouderde bedrijventerreinen op te knappen. Dit betekent dat de oorspronkelijke ambities van de gemeenten (125 hectare aan bedrijfsgrond) aanzienlijk zijn bijgesteld.

Naast de planning van nieuwe bedrijfskavels zijn in het convenant afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk uitgifteprotocol, grondprijsmethodiek, revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, de kwaliteit van bedrijventerreinen en de marketing. Het gemeenschappelijke bedrijventerreinenbeleid is onderdeel van het Sociaal Economisch Masterplan van Netwerk Noordoost.