Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Woningmarktanalyse brengt woningvraag en -aanbod in beeld

17 juli 2017

Tot 2025 is er in Noordoost Fryslân nog sprake van een beperkte regionale huishoudensgroei en dus een groeiende woningbehoefte. De verwachting is dat het aantal huishoudens na 2025 regionaal krimpt en dat die krimp na 2030 versnelt. Op een aantal plekken is nu al sprake van een negatieve huishoudensontwikkeling. Na 2025 is de inschatting dat alleen dorpen als Buitenpost, Hurdegaryp, Burgum, Surhuisterveen, Kollum en Dokkum nog een lichte groei kennen of in huishoudensomvang stabiliseren. Alle andere kernen hebben dan te maken met (huishoudens)krimp. Dit blijkt uit de Woningmarktanalyse Noordoost Fryslân die het afgelopen jaar is uitgevoerd door bureau KAW uit Groningen.

Versterken van kernen

Om inzicht te krijgen in de huidige woningvoorraad en grip te krijgen op de opgave voor de toekomst, hebben de zes samenwerkende gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en de provincie Fryslân de handen ineen geslagen en gezamenlijk deze woningmarktanalyse laten uitvoeren. Bij het onderzoek zijn ook makelaars, zorgpartijen en banken betrokken. Het onderzoek bevat een uitgebreide analyse van de woningvraag en het -aanbod en laat zien welke kansen er zijn voor het versterken van kernen. Het legt echter ook bloot op welke plekken er nu al vraaguitval bestaat (of op korte termijn gaat ontstaan) en het geeft inzicht in welke gevolgen dat heeft voor de positie van die plekken en de woningen. Ook is gekeken naar het marktperspectief van de dorpen(clusters). Factoren als ligging, bereikbaarheid en het voorzieningenniveau zijn hierop van invloed. Voor de groep mensen die intensieve zorg nodig heeft, is clustering belangrijk: woningen en voorzieningen in elkaars nabijheid.

Hoe nu verder?

Dit onderzoek geeft richting aan een woningaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners in deze regio. Het wordt daarom gebruikt als basis voor verdere visievorming, afspraken over programmering van locaties en regionale afstemming daarin, afspraken met corporaties over hun voorraadstrategie, afspraken met de provincie over hoe de regio verantwoordelijkheid kan nemen in de sturing op de voorraadontwikkeling en het zoeken naar instrumenten om toekomstige woningmarktproblemen zo veel mogelijk voor te zijn.

Het is de bedoeling dat de gemeenten volgend jaar pilots gaan starten in dorpen waar de woningvraag nu al, of op korte termijn, negatief is. Naast ‘wonen’ worden ook thema’s als voorzieningen, demografie en zorg bij zo’n pilot betrokken en worden relaties gelegd met andere projecten of pilots.  

Download hier de Woningmarktanalyse Noordoost Fryslan
Presentatie KAWArchitecten tijdens Regiobijeenkomst 17-7-2017