Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Noordoost Friese economie in de versnelling

20 april 2017

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. In het bijzonder voor de stuwende sectoren agrifood en de maakindustrie. Om dit te bereiken, wil de regio een Regiodeal met het Rijk en de provincie sluiten. De concept-Regiodeal wordt op 27 maart door burgemeester Marga Waanders namens Noordoost Fryslân in Den Haag aangeboden tijdens de slotconferentie van de proeftuin Maak Verschil.

Noordoost Friese economie in de versnelling

Het afgelopen half jaar was Noordoost Fryslân, naast Metropoolregio Amsterdam, Zeeland, de Drechtsteden en de regio’s Eindhoven en Zwolle, proeftuin. Deze regio’s kennen allemaal een eigen samenwerkingsverband. Het Rijk wil door middel van deze proeftuinen inzicht krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als adviezen voor het nieuwe kabinet. Tijdens de proeftuin Noordoost Fryslân is samen met de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) en de Gouden Driehoek een intensief proces gestart met ondernemers, het onderwijs en raads- en Statenleden. Daarnaast heeft de Fryske Akademy met een Vitaliteitsscan het DNA van de regio en haar stuwende sectoren in beeld gebracht. Public Result heeft vervolgens met de Economische Transformatiemonitor inzicht gegeven in de maximale potentie van deze sectoren. Op basis van al deze gegevens is de ambitie van de regio geformuleerd: ‘het toevoegen van € 400 mln. extra aan datgene wat gezamenlijk in de regio geproduceerd wordt (het BRP) in 2025, door volop in te zetten op de stuwende sectoren’.

Kennismakelaar en Bouwcampus

Om deze ambitie te kunnen realiseren, wordt de Regiodeal gezamenlijk met partijen uitgewerkt in een versnellingsagenda voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het verbinden van onderwijs en ondernemers en een betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit van de grond te krijgen. Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost. Ook het oprichten van een Bouwcampus is één van de voorstellen. Bouwnijverheid is een belangrijke sector in Noordoost Fryslân. Met een Bouwcampus kunnen bedrijven uit de regio duurzame, biobased constructietechnieken en -materialen ontwikkelen. Daarnaast biedt deze Campus de mogelijkheid voor bij- en omscholing van werknemers en herintreders.

Bestuurskracht nieuwe stijl

Deze versnellingsagenda vraagt om bestuurskracht nieuwe stijl. De krachten van de samenwerkende partijen worden gebundeld en een Aanjaagteam zorgt voor permanente sturing op de versnellingsagenda. Gemeenteraden en Provinciale Staten worden optimaal betrokken bij regionale samenwerking. Naar aanleiding van de workshop ‘Raad in beraad’ zullen gemeenteraden zich uitspreken over de manier waarop zij bij de versnellingsagenda willen worden betrokken. Daarmee geven zij invulling aan hun eigen toekomstige rol.

Vitale een leefbare regio

De Regiodeal wordt de komende maanden gezamenlijk door de overheden, het onderwijs en bedrijfsleven verder uitgewerkt. Hiervoor is voor het eerste jaar € 650.000,- nodig, verdeeld over Rijk, provincie en gemeenten. De verwachting is dat de Regiodeal in juni officieel en feestelijk wordt ondertekend door alle partijen die zich hiermee committeren aan een versnellingsagenda voor Noordoost Fryslân. Op deze manier wordt een stevige bijdrage geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van Noordoost Fryslân.

Bestuurlijke rapportage